test lux tabell

Belysningskravene for ulike synsoppgaver, aktiviteter eller interiør (områder/rom) er angitt i tabellen i dette kapitlet. Tabellen er bygd opp som følger:

Kolonne 1: Referansenummer fra NS-EN 12464-1:2021 for hver enkelt synsoppgave, aktivitet eller interiørtype. 

Kolonne 2: Synsoppgave, aktivitet eller interiørtype

Kolonne 2 angir de synsoppgaver, aktiviteter eller interiør (områder/rom) hvor det er stilt spesielle krav. Underpunkter er ofte angitt med de mest generelle synsoppgavene først. Hvis et bestemt interiør, en bestemt synsoppgave eller aktivitet ikke er angitt, og det heller ikke er angitt henvisning i tabellen, benyttes verdiene for en lignende, sammenlignbar situasjon.

For hovedkategoriene er det angitt hvilken tabell i NS-EN 12464-1:2021 opplysningene er hentet fra, og der det finnes krav til universell utforming, henvises det til avsnitt 5.10 for mer informasjon.

Kolonne 3: Minstekrav til vedlikeholdt belysningsstyrke (Ēm) (requireda)

Kolonne 3 angir minstekrav til gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke, Ēm required, på arbeidsfeltet (se 4.1.3 og 5.6.8) for synsoppgaven, aktiviteten eller interiøret (området) angitt i kolonne 1, for en normaltseende bruker som definert i avsnitt 2.2.

a required: minimumsverdi

Kolonne 4: Modifisert vedlikeholdt belysningsstyrke (Ēm) (modifiedb)

Kolonne 4 angir modifisert gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke Ēm modified, der særskilte faktorer er tatt med i betraktning for å øke belysningsnivået som beskrevet 5.6.8 Fastsettelse av nivå for belysningsstyrke i arbeidsfelt.

b modified: vurder betingelser for tilpasset belysningsstyrke i kapittel 5.6.8

Kolonne 5: Jevnhet (Uo)

Minimumskrav til jevnhet i belysningen i arbeidsfeltet er angitt i vedlegg A (se 4.1.4 og 5.3).

Kolonne 6: Fargegjengivelsesindeks (Ra)

Kolonne 6 angir minimum fargegjengivelsesindeks (se 4.1.6)

Kolonne 7: Blendingstallsgrense (RUGL)

Når UGR-grenseverdier for ubehagsblending er anvendelige på situasjonen i kolonne 1, er de listet opp i kolonne 3 (se 5.17.3).

Kolonne 8: Sylyndrisk belysningsstyrke (Ēm,z)

Kolonne 8 angir gjennomsnittlig vedlikeholdt sylindrisk belysningsstyrke (se 5.4.3).

Kolonne 9: Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke på vegger (Ēm,vegg)

Kolonne 9 viser gjennomsnittlig vedlikeholdte belysningsstyrke på vegger

Kolonne 10: Gjennomsnittlig vedlikeholdt belysningsstyrke i tak (Ēm,tak)

Kolonne 10 viser gjennomsnittlig vedlikeholdte belysningsstyrke i taket.

Kolonne 11: Merknader

Råd, henvisninger og spesielle krav til de synsoppgaver, aktiviteter eller interiør som listet opp i kolonne 2.

En generell beskrivelse av belysning i forhold til universell utforming er gitt i avsnitt 5.10, og er for øvrig omhandlet i NS 11001-1 og -2, og spesifikke krav er merket under eksemplene i kapittel 8.

9.1 Belysningskrav for arbeidsfelt, aktivitetsområder og rommets lyshet

Belysningskravene for arbeidsfelt og aktivitetsområde står i tabell 9 til 61 og tabellopsettet er vist i figur 8.6. Belysningskravene for arbeidsfelt og aktivitetsområde er angitt som Ēm, Uo, Ra and RUGL. Designkriterier for rom og område hvor arbeid eller aktivitet utføres er angitt som Ēm,z for visuell kommunikasjon og gjenkjenning av gjenstander og Ēm,vegg og Ēm, tak for rommets lyshet. Merk at grenseverdiene for blending (RUGL) faller inn under designkriterier for rom og område hvor arbeid eller aktivitet utføres.

Arbeidsfelt eller AktivitetsområdeDesignkriterier for rom og område
Synsoppgave,
aktivitet eller
interiørtype
Ēm
lx
UoRaRUGLĒm,z
lx
Ēm,vegg
lx
Ēm,tak
lx
requiredamodifiedbUo ≥ 0,10
Figur 9.1 Tabelloppsett

9.2 Tabelliste for synsoppgaver og aktivitetsområder

Tabell 9 — Trafikkområder inne i bygninger

Tabell 10 — Generelle områder inne i bygninger – Hvilerom, toaletter og førstehjelpsrom

Tabell 11 — Generelle områder inne i bygninger – Kontrollrom

Tabell 12 — Generelle områder inne i bygninger – Lagerrom, kjølerom

Tabell 13 — Logistikk og lager

Tabell 14 — Industriell aktivitet og håndverk – Landbruk

Tabell 15 — Industriell aktivitet og håndverk – Bakerier

Tabell 16 — Industriell aktivitet og håndverk – Sement, betong og murverk

Tabell 17 — Industriell aktivitet og håndverk – Keramikk, fliser, glass og glasstøy

Tabell 18 — Industriell aktivitet og håndverk – Kjemisk-, plastikk- og gummiindustri

Tabell 19 — Industriell aktivitet og håndverk – Elektrisk- og elektronikkindustri

Tabell 20 — Industriell aktivitet og håndverk – Nærings- og nytelsesmiddelindustri

Tabell 21 — Industriell aktivitet og håndverk – Støperi og metallstøping

Tabell 22 — Industriell aktivitet og håndverk – Frisører

Tabell 23 — Industriell aktivitet og håndverk – Gullsmeder

Tabell 24 — Industriell aktivitet og håndverk – Vaskerier og tørrensing

Tabell 25 — Industriell aktivitet og håndverk – Garverier og lærvarefabrikker

Tabell 26 — Industriell aktivitet og håndverk – Metallarbeid og prosessindustri

Tabell 27 — Industriell aktivitet og håndverk – Papir- og papirvareindustri

Tabell 28 — Industriell aktivitet og håndverk – Kraftstasjoner

Tabell 29 — Industriell aktivitet og håndverk – Trykkerier

Tabell 30 — Industriell aktivitet og håndverk – Valseverk, jern- og stålindustri

Tabell 31 — Industriell aktivitet og håndverk – Tekstil- og konfeksjonsindustri

Tabell 32 — Industriell aktivitet og håndverk – Kjøretøykonstruksjon og reparasjon

Tabell 33 — Industriell aktivitet og håndverk – Trearbeid og –behandling

Tabell 34 — Kontor

Tabell 35 — Detaljhandel

Tabell 36 — Offentlige bygninger – Generelle områder

Tabell 37 — Offentlige bygninger – Restauranter og hoteller

Tabell 38 — Offentlige bygninger – Teatre, konsertlokaler, kinoer og steder for underholdning

Tabell 39 — Offentlige bygninger – Messer, messehaller, handelsutstillinger

Tabell 40 — Offentlige bygninger – Museer

Tabell 41 — Offentlige bygninger – Biblioteker

Tabell 42 — Offentlige bygninger – Parkeringshus

Tabell 43 — Læringsmiljø – Barnehage, daghjem, førskole, SFO

Tabell 44 — Læringsmiljø – Undervisningsbygninger

Tabell 45 — Helsesektor –Generelle rom

Tabell 46 — Helsesektor – Personalrom

Tabell 47 — Helsesektor – Sengepost, avdeling, pleie-, tilsynsrom og barselavdeling

Tabell 48 — Helsesektor – Undersøkelsesrom (generelle)

Tabell 49 — Helsesektor – Øyeundersøkelsesrom

Tabell 50 — Helsesektor – Øreundersøkelsesrom

Tabell 51 — Helsesektor – Granskningsrom og røntgen (“skannerrom”)

Tabell 52 — Helsesektor – Fødestue

Tabell 53 — Helsesektor – Behandlingsrom (alminnelige)

Tabell 54 — Helsesektor – Operasjonssaler

Tabell 55 — Helsesektor – Overvåkningsenheter

Tabell 56 — Helsesektor – Tannleger

Tabell 57 — Helsesektor – Laboratorier og farmasirom

Tabell 58 — Helsesektor – Dekontaminasjonsrom

Tabell 59 — Helsesektor – Obduksjonsrom og likhus

Tabell 60 — Transportområde – Flyplasser

Tabell 61 — Transportområde – Jernbanestasjoner

Søkbar luxtabell

Søk på ønsket synsoppgave, aktivitet eller interiørtype.
Ref. nr. - OmrådeSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10MerknaderAlias
9.1 - Trafikkområder inne i bygningerVrimleområder og korridorer1001500,404028505030Belysning på gulvnivå. Ra og RUGL lik tilgrensende områder. 150 lux hvis det er kjøretøy tilstede. Belysningen av inn- og utganger skal sørge for tilfredsstillende overgang mellom belysningen ute og inne, dag og natt. Blendingen skal begrenses for så vel sjåfører som fotgjengere.gang, gangsone, Vrimleareal
9.2
Trafikkområder inne i bygninger
Trapper, rulletrapper og rullebånd1001500,404025505030"Belysningsstyrke på gulvnivå.
Ra og RUGL lik tilgrensende områder. Krever forhøyd kontrast på trinn."
9.3
Trafikkområder inne i bygninger
Heiser, generell belysning1001500,404025505030Belysningsstyrke på gulvnivå. Ra og RUGL lik tilgrensende områder. Lysnivå foran heiser se ref. no. 9.4.
9.4
Trafikkområder inne i bygninger
Område foran heiser og rulletrapper2003000,404025757530Området opp til en meter foran heiser og rulletraper. Belysningsstyrke på gulvnivå. Ra og RUGL lik tilgrensende områder.
9.5
Trafikkområder inne i bygninger
Laste-rampe og/- brygge 1502000,4040255050_Molo
9.6
Trafikkområder inne i bygninger
Inngangsparti (entré) med baldakin30500,40_____Gang
9.7
Trafikkområder inne i bygninger
Landganger/gangbruer (bemannet)1502000,406025_5030"Belysningsstyrke på gulvnivå.
For hyllefront – se tabell 13 —
Logistikk og lagerlokaler"
reolfront
Tabell 10 — Generelle områder innendørs – Hvilerom, toaletter og førstehjelpsromSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10MerknaderHCWC, WC
10.1
Generelle områder innendørs – Hvilerom, toaletter og førstehjelpsrom
Kantiner og pauserom2005000,408022757550pauseværelse, spisesal, personalrom
10.2
Generelle områder innendørs – Hvilerom, toaletter og førstehjelpsrom
Hvilerom1002000,408022505030
10.3
Generelle områder innendørs – Hvilerom, toaletter og førstehjelpsrom
Trimrom3005000,40802210010075Treningsstudio, trenerom, Gym,
10.4
Generelle områder innendørs – Hvilerom, toaletter og førstehjelpsrom
Garderobe, toalett, baderom, WC, vaskerom, omkledningsrom, og dusj. 2003000,408025757550I hvert enkelt toalett hvis disse er helt innelukketHCWC, WC, bøttekott, skap, bad
10.5
Generelle områder innendørs – Hvilerom, toaletter og førstehjelpsrom
Ansiktsbelysning foran speil2003000,4080____Vertikal belysningsstyrke, 0,5 m foran speil i hodehøyde.HCWC, WC, speil, Sminkebord
10.6
Generelle områder innendørs – Hvilerom, toaletter og førstehjelpsrom
Sykerom5007500,608019150150100Sykeværelse, sykehusrom,
10.7
Generelle områder innendørs – Hvilerom, toaletter og førstehjelpsrom
Rom for medisinsk tilsyn5001 0000,6090191501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 5 000 K
10.8
Generelle områder innendørs – Hvilerom, toaletter og førstehjelpsrom
Generell rengjøring1001500,40__505030Gjelder der regelmessig rengjøring er nødvendig.
Tabell 11 — Generelle områder innendørs – KontrollromSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10MerknaderKommandorom, styrerom
11.1
Generelle områder innendørs – Kontrollrom
Driftsrom, tavlerom2003000,408025505030Teknisk rom, ventilasjonsrom, Kommandorom, styrerom
11.2
Generelle områder innendørs – Kontrollrom
Postrom og sentralbord5007500,608019150150100Posten,
11.3
Generelle områder innendørs – Kontrollrom
Overvåkningsrom3005000,60801910010075"1.Kontrollpaneler er ofte vertikale
2.Belysningen bør være dimbar, se kapittel 5.8
3. Arbeid ved displaysskjerm, se kapittel 5.6.2"
Tabell 12 — Generelle områder innendørs – Lagerrom, kjølerom
For lager og logistikk – se tabell 13 — Logistikk og lagerlokaler
Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
12.1
Generelle områder innendørs – Lagerrom, kjølerom
Oppbevaring og lagerrom1001500,408025505030200 lx ved kontinuerlig bruk.Bod, lager, storage,
12.2
Generelle områder innendørs – Lagerrom, kjølerom
Ekspedisjon og pakkehåndtering3005000,6080251005030
12.3
Generelle områder innendørs – Lagerrom, kjølerom
Oppbevaring/lagring av matvarer2003000,408025___Tilstrekkelig vertikal belysning mot hyller.Kjølerom, Kjøleskap,
Tabell 13 — Logistikk og lagerlokaler Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
13.1
Logistikk og lagerlokaler
Lasting og lossing 2003000,408025505030
13.2
Logistikk og lagerlokaler
Pakking 3005000,50802510010030
13.3
Logistikk og lagerlokaler
Konfigiration og rehåndtering 75010000,60802515015030
13.4
Logistikk og lagerlokaler
Åpent varelager2003000,408025505030lagerbygg
13.5
Logistikk og lagerlokaler
Hyllelager - gulv 1502000,508025__30Belysningsstyrke på gulvnivå, RUGL bare i synsretningen mot armatur.lagerbygg
13.6
Logistikk og lagerlokaler
Hyllelager - hyllefront 751000,4080____Hyllefront i gang. Randsone på 1,0 m kan ekskluderes (se kapittel 5.7)lagerbygg, reolfront
13.7
Logistikk og lagerlokaler
Sentral logistikk korridor (høy trafikk)3005000,60802510010030gang, gangsone
13.8
Logistikk og lagerlokaler
Automatiserte soner (ubemannet) 751000,408025__30auto soner,
Tabell 14 — Industriell aktivitet og håndtverk – LandbrukSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
14.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Landbruk
Lasting og behandling av varer, håndteringsutstyr og maskineri2003000,4080255050_lasting, lossing
14.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Landbruk
Bygninger for husdyr50750,4040____Grisehus, fjøs, stall, gård, låve, uthus
14.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Landbruk
Sykebinge; kalvebås200_0,6080255050_binge, bås
14.4
Industriell aktivitet og håndtverk – Landbruk
Fôrtilberedning; melkeprodukter; vask av utstyr200_0,6080255050_rengjøring av utstyr,
Tabell 15 -Industriell aktivitet og håndtverk – BakerierSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
15.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Bakerier
Forberedelse og baking3005000,60802210010050
15.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Bakerier
Sluttbehandling, glasering, pynting5007500,70802215015075
Tabell 16 — Industriell aktivitet og håndtverk – Sement, betong og murverkSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
16.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Sement, betong og murverk
Tørking50_0,402028___Sikkerhetsfarger skal kunne gjenkjennes.
16.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Sement, betong og murverk
Forberedelse, arbeide ved tørkeovn og med blandemaskiner2003000,4040285050_
16.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Sement, betong og murverk
Maskinarbeid3005000,608025100100_
16.4
Industriell aktivitet og håndtverk – Sement, betong og murverk
Grovt formarbeid3005000,608025100100_
Tabell 17 — Industriell aktivitet og håndtverk – Keramikk, fliser, glass og glasstøySynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
17.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Keramikk, fliser, glass og glasstøy
Tørking50_0,402028___Sikkerhetsfarger skal kunne gjenkjennes.
17.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Keramikk, fliser, glass og glasstøy
Forberedelse og generelt maskinarbeid3005000,608025100100_
17.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Keramikk, fliser, glass og glasstøy
Emaljering, valsing, pressing, forming av enkle deler, glassering og glassblåsing3005000,608025100100_
17.4
Industriell aktivitet og håndtverk – Keramikk, fliser, glass og glasstøy
Sliping, gravering, glasspolering,
forming av presisjonsdeler, framstilling av glassinstrumenter
75010000,708019150150100
17.5
Industriell aktivitet og håndtverk – Keramikk, fliser, glass og glasstøy
Sliping av optisk glass, krystall, håndsliping og gravering75010000,708016150150100
17.6
Industriell aktivitet og håndtverk – Keramikk, fliser, glass og glasstøy
Presisjonsarbeid for eksempel dekorativ sliping, håndmaling100015000,7090161501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 K
17.7
Industriell aktivitet og håndtverk – Keramikk, fliser, glass og glasstøy
Framstilling av syntetiske edelstener100020000,7090161501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 K
Tabell 18 — Industriell aktivitet og håndtverk – Kjemisk-, plastikk- og gummiindustriSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
18.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Kjemisk-, plastikk- og gummiindustri
Fjernstyrte prosessinstallasjoner50_0,4020____Sikkerhetsfarger skal kunne gjenkjennes
18.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Kjemisk-, plastikk- og gummiindustri
Prosessinstallasjoner med begrensede manuelle inngrep1502000,404028505030
18.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Kjemisk-, plastikk- og gummiindustri
Konstant bemannede arbeidsstasjoner i prosessinstallasjoner3005000,60802510010050
18.4
Industriell aktivitet og håndtverk – Kjemisk-, plastikk- og gummiindustri
Rom for presisjonsmålinger og laboratorier5007500,60801915015075
18.5
Industriell aktivitet og håndtverk – Kjemisk-, plastikk- og gummiindustri
Farmasøytisk produksjon5007500,60802215015075Medisin
18.6
Industriell aktivitet og håndtverk – Kjemisk-, plastikk- og gummiindustri
Dekkproduksjon5007500,60802215015075hjul
18.7
Industriell aktivitet og håndtverk – Kjemisk-, plastikk- og gummiindustri
Fargeinspeksjon100015000,7090191501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 K
18.8
Industriell aktivitet og håndtverk – Kjemisk-, plastikk- og gummiindustri
Kutting, sluttbehandling og inspeksjon75010000,708019150150100
Tabell 19 — Industriell aktivitet og håndtverk – Elektrisk- og elektronikkindustriSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
19.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Elektrisk- og elektronikkindustri
Produksjon av kabler, tråd og ledninger3005000,60802510010050
19.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Elektrisk- og elektronikkindustri
Vikling:
19.2.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Elektrisk- og elektronikkindustri
-store spoler3005000,60802510010050
19.2.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Elektrisk- og elektronikkindustri
-middels store spoler5007500,60802215015075
19.2.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Elektrisk- og elektronikkindustri
- små spoler75010000,708019150150100
19.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Elektrisk- og elektronikkindustri
Impregnering av spoler3005000,60802510010050
19.4
Industriell aktivitet og håndtverk – Elektrisk- og elektronikkindustri
Galvanisering3005000,60802510010050
19.5
Industriell aktivitet og håndtverk – Elektrisk- og elektronikkindustri
Monteringsarbeid:
19.5.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Elektrisk- og elektronikkindustri
- grovt; f.eks. store trafoer3005000,60802510010050
19.5.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Elektrisk- og elektronikkindustri
- middels; f.eks. tavler5007500,608022150150100
19.5.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Elektrisk- og elektronikkindustri
- fint; f.eks. data og telefoniutstyr7501 0000,708019150150100
19.5.4
Industriell aktivitet og håndtverk – Elektrisk- og elektronikkindustri
-presisjonsarbeid; f.eks. måleutstyr1 0001 5000,708016150150100
19.6
Industriell aktivitet og håndtverk – Elektrisk- og elektronikkindustri19.6
Elektroniskeverksteder, testing og justering1 5002 0000,708016150150100
Tabell 20 — Industriell aktivitet og håndtverk – Nærings- og nytelsesmiddelindustriSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknadermatproduksjon
20.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Nærings- og nytelsesmiddelindustri
"Arbeidsplasser og –soner i:
bryggerier: malttilsetting,vasking,fyllingavtønner, rensing, siling,skrelling.
preserve- og sjokoladeindustri: koking sukkerfabrikker tobakksindustri: tørking og gjæring av råtobakk, gjærekjeller"
2003000,408025505030produksjonssted, matproduksjon
20.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Nærings- og nytelsesmiddelindustri
Sortering og vasking av produkter, kverning, blanding og pakking3005000,60802510010050matproduksjon
20.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Nærings- og nytelsesmiddelindustri
Arbeidsplasser og kritiske soner i slakterier, slakterforretninger, meierier, møller og sukkerfiltrering i sukkerraffinerier5007500,60802515015075matproduksjon
20.4
Industriell aktivitet og håndtverk – Nærings- og nytelsesmiddelindustri
Kutting og sortering av frukt og grønnsaker3005000,60802510010050matproduksjon
20.5
Industriell aktivitet og håndtverk – Nærings- og nytelsesmiddelindustri
Framstilling av delikatessevarer, kjøkkenarbeid, framstilling av sigarer og sigaretter5007500,60802215015075matproduksjon
20.6
Industriell aktivitet og håndtverk – Nærings- og nytelsesmiddelindustri
Inspeksjon av glass og flasker, produktkontroll, finstilling, sortering og dekorering5007500,608022150150100matproduksjon
20.7
Industriell aktivitet og håndtverk – Nærings- og nytelsesmiddelindustri
Laboratorier5007500,608019150150100matproduksjon
20.8
Industriell aktivitet og håndtverk – Nærings- og nytelsesmiddelindustri
Fargeinspeksjon100010000,7090191501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 Kmatproduksjon
Tabell 21 — Industriell aktivitet og håndtverk – Støperi og metallstøpingSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
21.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Støperi og metallstøping
Bemannede tuneller under gulv, kjellere osv.50_0,4020____Sikkerhetsfarger skal kunne gjenkjennesundergrunn
21.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Støperi og metallstøping
Plattformer100_0,404025505030
21.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Støperi og metallstøping
Sandpreparering2003000,408025505030
21.4
Industriell aktivitet og håndtverk – Støperi og metallstøping
Forarbeid2003000,408025505030
21.5
Industriell aktivitet og håndtverk – Støperi og metallstøping
Arbeidsplasser i kuppel og ved blandemaskiner2003000,408025505030
21.6
Industriell aktivitet og håndtverk – Støperi og metallstøping
Støpeområde2003000,408025505030
21.7
Industriell aktivitet og håndtverk – Støperi og metallstøping
Formfjerning2003000,408025505030
21.8
Industriell aktivitet og håndtverk – Støperi og metallstøping
Maskinforming2003000,408025505030
21.9
Industriell aktivitet og håndtverk – Støperi og metallstøping
Håndforming og hulromsforming3005000,60802510010050
21.10
Industriell aktivitet og håndtverk – Støperi og metallstøping
Formstøping3005000,60802510010050
21.11
Industriell aktivitet og håndtverk – Støperi og metallstøping
Modellbygging5007500,60802215015075
Tabell 22 — Industriell aktivitet og håndtverk – FrisørerSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
22.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Frisører
Frisering5007500,609019150150100
Tabell 23 — Industriell aktivitet og håndtverk – GullsmederSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
23.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Gullsmeder
Arbeid med edelstener150020000,7090161501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 K
23.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Gullsmeder
Framstilling av smykker100015000,709016150150100
23.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Gullsmeder
Urmakerarbeid (manuell)150020000,708016150150100
23.4
Industriell aktivitet og håndtverk – Gullsmeder
Urmakerarbeid (automatisk)5007500,608019150150100
Tabell 24 — Industriell aktivitet og håndtverk – Vaskerier og tørrensingSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
24.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Vaskerier og tørrensing
Mottak, merking og sortering3005000,60802510010050
24.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Vaskerier og tørrensing
Vasking og rensing3005000,60802510010050
24.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Vaskerier og tørrensing
Stryking og pressing3005000,60802510010050
24.4
Industriell aktivitet og håndtverk – Vaskerier og tørrensing
Inspeksjon og reparasjon75010000,708019150150100
Tabell 25 — Industriell aktivitet og håndtverk – Garverier og lærvarefabrikkerSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknaderproduksjonssted
25.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Garverier og lærvarefabrikker
Arbeid ved kar, tønner og beholdere2003000,408025757530produksjonssted
25.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Garverier og lærvarefabrikker
Flensing, flåing, skrubbing og tromling av skinn3005000,40802510010050produksjonssted
25.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Garverier og lærvarefabrikker
Salmakeri og skoproduksjon: hefte, neste, sy, polere, forme, kutte stanse osv.5007500,608022150150100produksjonssted
25.4
Industriell aktivitet og håndtverk – Garverier og lærvarefabrikker
Sortering5007500,6090221501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 Kproduksjonssted
25.5
Industriell aktivitet og håndtverk – Garverier og lærvarefabrikker
Lærfarging i maskin5007500,608022150150100produksjonssted
25.6
Industriell aktivitet og håndtverk – Garverier og lærvarefabrikker
Kvalitetskontroll100015000,708019150150100produksjonssted
25.7
Industriell aktivitet og håndtverk – Garverier og lærvarefabrikker
Fargeinspeksjon100015000,7090191501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 Kproduksjonssted
25.8
Industriell aktivitet og håndtverk – Garverier og lærvarefabrikker
Skomakerarbeid5007500,608022150150100produksjonssted
25.9
Industriell aktivitet og håndtverk – Garverier og lærvarefabrikker
Hanskesøm5007500,608022150150100produksjonssted
Tabell 26 — Industriell aktivitet og håndtverk – Metallarbeid og prosessindustriSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
26.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Metallarbeid og prosessindustri
Åpen esse2003000,608025505030
26.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Metallarbeid og prosessindustri
Lukket esse3005000,608025757530
26.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Metallarbeid og prosessindustri
Sveising3005000,608025757530
26.4
Industriell aktivitet og håndtverk – Metallarbeid og prosessindustri
Grovt og middels maskinarbeid: toleranse ≥0,1mm3005000,608022757530
26.5
Industriell aktivitet og håndtverk – Metallarbeid og prosessindustri
Presisjons maskinarbeid: toleranse5007500,70801915015075apekatt
26.6
Industriell aktivitet og håndtverk – Metallarbeid og prosessindustri
Oppmerking (scribing), inspeksjon75010000,708019150150100
26.7
Industriell aktivitet og håndtverk – Metallarbeid og prosessindustri
Kabel- og rørtrekkingsverksted, kald forming3005000,608025757530
26.8
Industriell aktivitet og håndtverk – Metallarbeid og prosessindustri
Platebearbeiding, tykkelse ≥5mm2003000,608025505030
26.9
Industriell aktivitet og håndtverk – Metallarbeid og prosessindustri
Platearbeid, tykkelse <5mm3005000,608022757530
26.10
Industriell aktivitet og håndtverk – Metallarbeid og prosessindustri
Verktøymaking; produksjon av kutteutstyr_10000,70801915015075
26.11
Industriell aktivitet og håndtverk – Metallarbeid og prosessindustri
Montasje:Ēm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
26.11.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Metallarbeid og prosessindustri
- grov2003000,608025505030
26.11.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Metallarbeid og prosessindustri
- middels3005000,608025757530
26.11.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Metallarbeid og prosessindustri
- fin5007500,60802215015075
26.11.4
Industriell aktivitet og håndtverk – Metallarbeid og prosessindustri
- Presisjonsmontasje75010000,708019150150100
26.12
Industriell aktivitet og håndtverk – Metallarbeid og prosessindustri
Galvanisering3005000,608025757530
26.13
Industriell aktivitet og håndtverk – Metallarbeid og prosessindustri
Overflatebehandling og maling75010000,708025150150100
26.14
Industriell aktivitet og håndtverk – Metallarbeid og prosessindustri
Verktøy-, mal- og jiggframstilling, presisjonsmekanikk, mikromekanikk100015000,708019150150100
Tabell 27 — Industriell aktivitet og håndtverk – Papir- og papirvareindustriSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
27.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Papir- og papirvareindustri
Kanting og valsing av papirmasse2003000,408025505030
27.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Papir- og papirvareindustri
Produksjon og bearbeiding av papir og kartong, papir-og bølgepappmaskiner3005000,608025757550
27.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Papir- og papirvareindustri
Vanlig bokbinderarbeid: folding, sortering, liming, kutting, innbinding, sying5007500,608022150150100
Tabell 28 — Industriell aktivitet og håndtverk – KraftstasjonerSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknaderkraftverk
28.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Kraftstasjoner
Forsyningsanlegg for drivstoff50_0,4020____Sikkerhetsfarger skal kunne gjenkjenneskraftverk, olje, bensin, diesel,
28.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Kraftstasjoner
Kjelhus1001500,404028505030kraftverk
28.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Kraftstasjoner
Maskinhall2003000,408025505030kraftverk
28.4
Industriell aktivitet og håndtverk – Kraftstasjoner
Birom; pumpe- og kondensatorrom osv., tavlerom (innomhus)2003000,408025505030Teknisk rom, ventilasjonsrom, kraftverk
28.5
Industriell aktivitet og håndtverk – Kraftstasjoner
Kontrollrom50010000,708019150150100"1. Kontrolltavler er ofte vertikale
2. Dimming kan være påkrevet
3. Skjermarbeid, se kapittel 5.6.2 "
kraftverk, Kommandorom, styrerom
Tabell 29 — Industriell aktivitet og håndtverk – TrykkerierSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
29.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Trykkerier
Kutting, forgylling, innbinding, gravering, stein- og plate-arbeid, trykkemaskiner matrise-produksjon5007500,60801915015075
29.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Trykkerier
Papirsortering og manuell trykking5007500,60801915015075
29.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Trykkerier
Setting, retusjering, litografi100015000,708019150150100
29.4
Industriell aktivitet og håndtverk – Trykkerier
Fargeinspeksjon av flerfargetrykk150020000,7090161501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 K
29.5
Industriell aktivitet og håndtverk – Trykkerier
Stål- og koppergravering200030000,7080116150150100Lysretning, se avsnitt 5.6.4
Tabell 30 — Industriell aktivitet og håndtverk – Valseverk, jern- og stålindustriSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
30.1Industriell aktivitet og håndtverk – Valseverk, jern- og stålindustriProduksjonsområder uten manuelt arbeid50_0,4020____Sikkerhetsfarger skal kunne gjenkjennes
30.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Valseverk, jern- og stålindustri
Produksjonsområder med tilfeldig manuelt arbeid1502000,404028505030
30.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Valseverk, jern- og stålindustri
Produksjonsområder med kontinuerlig manuelt arbeid2003000,608025505030
30.4
Industriell aktivitet og håndtverk – Valseverk, jern- og stålindustri
Platelager50_0,4020____Sikkerhetsfarger skal kunne gjenkjennesplateoppbevaring,
30.5
Industriell aktivitet og håndtverk – Valseverk, jern- og stålindustri
Masovn, smelteovn2003000,402025505030Sikkerhetsfarger skal kunne gjenkjennes
30.6
Industriell aktivitet og håndtverk – Valseverk, jern- og stålindustri
Transportvogner og – bånd, kveile- og kutteområder3005000,604025757530
30.7
Industriell aktivitet og håndtverk – Valseverk, jern- og stålindustri
Kontrollplattformer, kontrollpanel3005000,608022757530
30.8
Industriell aktivitet og håndtverk – Valseverk, jern- og stålindustri
Test, måling og inspeksjon5007500,608022150150100
30.9
Industriell aktivitet og håndtverk – Valseverk, jern- og stålindustri
Bemannede tunneler under gulv, drivremsområder, kjellere osv.50_0,4020____Sikkerhetsfarger skal kunne gjenkjennesundergrunn
Tabell 31 — Industriell aktivitet og håndtverk – Tekstil- og konfeksjonsindustriSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknaderklesindustri
31.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Tekstil- og konfeksjonsindustri
Områder for utpakking av baller, soner med kar2003000,606025505030klesindustri
31.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Tekstil- og konfeksjonsindustri
Karding, vasking, stryking, ensformig maskinarbeid, tegning, kjemming, måling, kardekutting, forspinning, jute- og hamp- spinning3005000,60402210010050klesindustri
31.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Tekstil- og konfeksjonsindustri
Spinning, tvinning, spoling, vinding5007500,60402215015075Unngå stroboskopeffekterklesindustri
31.4
Industriell aktivitet og håndtverk – Tekstil- og konfeksjonsindustri
Renning, veving, fletting, strikking5007500,60602215015075Unngå stroboskopeffekterklesindustri
31.5
Industriell aktivitet og håndtverk – Tekstil- og konfeksjonsindustri
Sying, finstrikk, plukke opp sting75015000,708022150150100klesindustri
31.6
Industriell aktivitet og håndtverk – Tekstil- og konfeksjonsindustri
Manuell formgivning, mønster-tegning75015000,7090221501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 Kklesindustri
31.7Industriell aktivitet og håndtverk – Tekstil- og konfeksjonsindustriFerdiggjøring, farging50010000,608022150150100klesindustri
31.8
Industriell aktivitet og håndtverk – Tekstil- og konfeksjonsindustri
Tørkerom100_0,406028505030klesindustri
31.9
Industriell aktivitet og håndtverk – Tekstil- og konfeksjonsindustri
Automatisk stofftrykk500_0,60902510010050klesindustri
31.10
Industriell aktivitet og håndtverk – Tekstil- og konfeksjonsindustri
Prøving, utvelgelse og justering100015000,708019150150100klesindustri
31.11
Industriell aktivitet og håndtverk – Tekstil- og konfeksjonsindustri
Fargeinspeksjon; stoffkontroll100015000,7090191501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 Kklesindustri
31.12
Industriell aktivitet og håndtverk – Tekstil- og konfeksjonsindustri
Usynlig reparasjon150020000,7090191501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 Kklesindustri
31.13
Industriell aktivitet og håndtverk – Tekstil- og konfeksjonsindustri
Hattemakeri5007500,60802215015075klesindustri
Tabell 32 — Industriell aktivitet og håndtverk – Kjøretøykonstruksjon og reparasjonSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10MerknaderBilverksted, Bil,
32.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Kjøretøykonstruksjon og reparasjon
Presseverksted - store deler3005000,6080251005030Bilverksted, Bil,
32.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Kjøretøykonstruksjon og reparasjon
Presseverksted - inspeksjon5007500,6080221505030Bilverksted, Bil,
32.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Kjøretøykonstruksjon og reparasjon
"Karosseri- og montasjearbeid - automatisert"3005000,6080251005030Bilverksted, Bil,
32.4
Industriell aktivitet og håndtverk – Kjøretøykonstruksjon og reparasjon
"Karosseri- og montasjearbeid - manuell sveising"5007500,6080221505030Bilverksted, Bil,
32.5
Industriell aktivitet og håndtverk – Kjøretøykonstruksjon og reparasjon
"Maling, sprøytemaling, polering"75010000,70802215015030Bilverksted, Bil,
32.6
Industriell aktivitet og håndtverk – Kjøretøykonstruksjon og reparasjon
Maling, inspeksjon, oppfrisking, og polering100015000,709019150150304 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 KBilverksted, Bil,
32.7
Industriell aktivitet og håndtverk – Kjøretøykonstruksjon og reparasjon
Manuelt polstringsarbeid100015000,7080191505030Bilverksted, Bil,
32.8
Industriell aktivitet og håndtverk – Kjøretøykonstruksjon og reparasjon
"Detaljering:
- Montasje av underdeler (dører, dashbord, polstring)
- Montasje av understell - motor og mekanisk montasje
- Sluttmontasje transportbånd "
75010000,7080221505030Bilverksted, Bil,
32.9
Industriell aktivitet og håndtverk – Kjøretøykonstruksjon og reparasjon
Detaljering: - Elektronikkarbeider75010000,60902215050304 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 K for fargegjenkjennelseBilverksted, Bil,
32.10
Industriell aktivitet og håndtverk – Kjøretøykonstruksjon og reparasjon
Sluttinspeksjon100015000,70901915015030Bilverksted, Bil,
32.11
Industriell aktivitet og håndtverk – Kjøretøykonstruksjon og reparasjon
Generell kjøretøyservice, -reparasjon og - testing5007500,6080221005030Vurder plassbelysningBilverksted, Bil,
Tabell 33 — Industriell aktivitet og håndtverk – Trearbeid og –behandlingSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
33.1
Industriell aktivitet og håndtverk – Trearbeid og –behandling
Automatisk behandling, tørking, framstilling av finér50_0,404028___
33.2
Industriell aktivitet og håndtverk – Trearbeid og –behandling
Dampbad1502000,404028505030
33.3
Industriell aktivitet og håndtverk – Trearbeid og –behandling
Saghus3005000,60602510010050Unngå stroboskopeffekter
33.4
Industriell aktivitet og håndtverk – Trearbeid og –behandling
Møbelsnekring, liming, montasje3005000,60802510010050møbelverksted,
33.5
Industriell aktivitet og håndtverk – Trearbeid og –behandling
Polishing, painting, fancy joinery75010000,708022150150100
33.6
Industriell aktivitet og håndtverk – Trearbeid og –behandling
Arbeid med bearbeidings-maskiner: dreiing, treskjæring, dekorering, høvling, tapping, kutting, saging, sinking5007500,60801915015075Unngå stroboskopeffekter
33.7
Industriell aktivitet og håndtverk – Trearbeid og –behandling
Utvelgelse av finér75010000,7090221501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 K
33.8
Industriell aktivitet og håndtverk – Trearbeid og –behandling
Innleggsarbeid75010000,7090221501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 K
33.9
Industriell aktivitet og håndtverk – Trearbeid og –behandling
Kvalitetskontroll, inspeksjon100015000,7090191501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 K
Tabell 34 — Kontorer
Egne krav i NS11001-1i forhold til universell utforming, se avsnitt 5.10
Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
34.1
Kontorer
Arkivering, kopiering osv.3005000,40801910010075
34.2
Kontorer
Lesing, skriving og PC-arbeid50010000,608019150150100"Skjermbasert arbeid, se kapittel 5.6.2.
Rommets lyshet, se kapittel 4.1.1. Belysning bør være kontrollerbar, se kapittel 5.8. lysstyring For mindre cellekontorer gjelder veggkravet for frontveggen. For andre vegger er det et lavere krav der 75 lux kan aksepteres."
34.3
Kontorer
Teknisk tegning75015000,708016150150100"Skjermbasert arbeid, se kapittel 5.6.2.
Rommets lyshet, se kapittel 4.1.1. "
34.4
Kontorer
DAK-tegning50010000,608019150150100Arbeid på datamaskin, se 5.9.
34.5.1
Kontorer
Konferanse- og møterom50010000,608019150150100Belysningen bør være kontrollerbar, se kapittel 5.8.
34.5.2
Kontorer
Konferansebord50010000,608019150150100Belysningen bør være kontrollerbar, se kapittel 5.8.
34.6
Kontorer
Resepsjonsdisk3007500,60802210010075"Hvis resepsjonsdisken inkluderer vanlige arbeidsplassoppgaver bør disse belyses deretter."
34.7
Kontorer
Fjernarkiv2003000,408025757550
Tabell 35 — Detaljhandel
Egne krav i NS 11001-1 i forhold til universell utforming, se avsnitt 5.10
Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10MerknaderButikk, forretning,
35.1
Detaljhandel
3007500,408022757530Sørg for tilstrekkelig vertikal belysningsstyrke på hyller.Butikk, forretning
35.2
Detaljhandel
Ved kasseapparat50010000,6080191007530Butikk, forretning, kassen
35.3
Detaljhandel
Innpakningsbord50010000,608022100_50Butikk, forretning
35.4
Detaljhandel
Lagerområde3005000,40802550__Butikk, forretning, bod, lager
35.5
Detaljhandel
Prøverom3005000,4090____"Vurder vertikal belysningsstyrke og modellering foran speil."Butikk, forretning
Tabell 36 — Offentlige bygninger - Generelle områder
Egne krav i NS 11001-1 i forhold til universell utforming, se avsnitt 5.10
Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
36.1
Offentlige bygninger - Generelle områder
Inngangsområder, entré, hall1002000,408022505030RUGL bare hvis det er anvendeligGang,
36.2
Offentlige bygninger - Generelle områder
Garderober2003000,408025757550Skap,
36.3
Offentlige bygninger - Generelle områder
Vestibyle, salong2003000,408022757550
36.4
Offentlige bygninger - Generelle områder
Billettkontor3005000,608022757550
Tabell 37 — Offentlige bygninger — Restauranter og hoteller
Egne krav i NS11001-1 i forhold til universell utforming, se avsnitt 5.10
Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknaderresturanter
37.1
Offentlige bygninger — Restauranter og hoteller
Resepsjon, kasse, dørvakt3005000,60802210010075resturanter
37.2
Offentlige bygninger — Restauranter og hoteller
Kjøkken50010000,60802210010075Det bør være en overgangssone mellom kjøkken og restaurantresturanter
37.3
Offentlige bygninger — Restauranter og hoteller
Restaurant, spisesal, tilstelningsrom___80____Belysningen bør være designet slik at den skaper en passende atmosfæreresturanter
37.4
Offentlige bygninger — Restauranter og hoteller
Selvbetjeningsrestaurant/kafeteria2003000,408022757550resturanter
37.5
Offentlige bygninger — Restauranter og hoteller
Buffet3005000,608022757550resturanter
37.6
Offentlige bygninger — Restauranter og hoteller
Konferanserom50010000,608019150150100"Belysningen bør være kontrollerbar, se 5.8.
Rommets lyshet, se kapittel 4.1.1. "
resturanter
37.7
Offentlige bygninger — Restauranter og hoteller
Korridorer1001500,408025505030Lavere belysningsstyrke på nattetid er akseptabelt. Belysningsstyrke på gulvnivå.gang, gangsone, resturanter
Tabell 38 — Offentlige bygninger — Teatre, konsertlokaler, kinoer og steder for underholdningSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
38.1
Offentlige bygninger — Teatre, konsertlokaler, kinoer og steder for underholdning
Øvelsesrom3005000,60802210010075
38.2
Offentlige bygninger — Teatre, konsertlokaler, kinoer og steder for underholdning
Påkledningsrom3005000,60902210010075Belysning ved sminkespeil skal være "blendingsfri".Garderobe, vask
38.3
Offentlige bygninger — Teatre, konsertlokaler, kinoer og steder for underholdning
Sitteområder – vedlikehold, renhold2005000,508022505030Belysningsstyrke på gulvnivå
38.4
Offentlige bygninger — Teatre, konsertlokaler, kinoer og steder for underholdning
Sceneområde - rigging3005000,408025757530Belysningsstyrke på gulvnivå
Tabell 39 — Offentlige bygninger — Messer, messehaller, handelsutstillinger
Egne krav i NS11001-1i forhold til universell utforming, se avsnitt 5.10
Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
39.1
Offentlige bygninger — Messer, messehaller, handelsutstillinger
Generell belysning3005000,408022505030
Tabell 40 — Offentlige bygninger – Museer
Se også Lyskulturs veileder nr. 17, Belysning i museer, gallerier og utstillinger.
Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknadergallerier
40.1
Offentlige bygninger – Museer
Utstillinger, ikke lysfølsom___80____Belysningen bestemmes ut fra utstillingens behov og forutsetninger.gallerier
40.2
Offentlige bygninger – Museer
Lyssensitive utstillinger___80____"1. Belysningen bestemmes ut fra utstillingens behov og forutsetninger.
2. Beskyttelse mot ødeleggende stråling er ytterst viktig"
gallerier
Tabell 41 — Offentlige bygninger – Biblioteker
Egne krav i NS 11001-1 i forhold til universell utforming, se avsnitt 5.10
Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknaderbiblotek,
41.1
Offentlige bygninger – Biblioteker
Bokhyller2003000,408019___Vertikal belysningsstyrke på bokhyller. For dedikert bokhyllebelysning gjelder ikke RUGL-verdienreoler, biblotek
41.2
Offentlige bygninger – Biblioteker
Lesesaler5007500,60801910010050Behagelig atmosfære bør vektleggesbiblotek
41.3
Offentlige bygninger – Biblioteker
Skranker5007500,60801915015050resepsjon, biblotek
41.4
Offentlige bygninger – Biblioteker
Generell belysning3005000,408022757550biblotek
Tabell 42 — Offentlige bygninger – Parkeringshus
Egne krav i NS11001-1i forhold til universell utforming, se avsnitt 5.10
Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10MerknaderGarasjer, bilhus, parkeringskjeller
42.1
Offentlige bygninger – Parkeringshus
Inn- og utkjøringsramper (dag)3005000,404025757550"1. Nivået på belysningsstyrke må strekkes 5 meter inn på parkeringsgulvet
2. Belysningsstyrke på gulvnivå"
Garasjer, bilhus, parkeringskjeller
42.2
Offentlige bygninger – Parkeringshus
Inn- og utkjøringsramper (natt)751000,4040255050301. Belysningsstyrke på gulvnivåGarasjer, bilhus, parkeringskjeller
42.3
Offentlige bygninger – Parkeringshus
Kjørebaner, innvendige ramper og gangstier751000,404025505030"1. Belysningsstyrke på gulvnivå
2. En høy vertikal belysningsstyrke øker gjennkjenning av menneskers ansikter og derav brukerens trygghetsfølelse
"
Garasjer, bilhus, parkeringskjeller
42.4
Offentlige bygninger – Parkeringshus
Parkeringsplasser - ikke åpent for publikum751000,2540_505015"1. Belysningsstyrke på gulvnivå
2. En høy vertikal belysningsstyrke øker gjennkjenning av menneskers ansikter og derav brukerens trygghetsfølelse"
Garasjer, bilhus, parkeringskjeller, Parkeringsområder
42.5
Offentlige bygninger – Parkeringshus
Parkeringsplasser - åpent for publikum med et stort antall brukere, f.eks. butikksentre, arenaer.1502000,4040_505015"1. Belysningsstyrke på gulvnivå
2. En høy vertikal belysningsstyrke øker gjennkjenning av menneskers ansikter og derav brukerens trygghetsfølelse"
Garasjer, bilhus, parkeringskjeller, Parkeringsområder
42.6
Offentlige bygninger – Parkeringshus
Billettautomat, og -kontor3005000,608019757550"1. Unngå refleksjon i vinduer
2. Forebygg blending utenfra"
Garasjer, bilhus, parkeringskjeller
Tabell 43 — Læringsmiljø – Barnehage, førskole, SFO,
Se også Lyskulturs veileder nr. 20, Lys i læringsmiljø
Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
43.1
Læringsmiljø – Barnehage, førskole, SFO,
Lekerom3005000,40802210010075Høye luminanser bør unngås i synsretninger fra gulvet og lave posisjoner ved hjelp av diffuse armaturavskjerminger
43.2
Læringsmiljø – Barnehage, førskole, SFO,
Stellerom3005000,40802210010075Høye luminanser bør unngås i synsretninger fra gulvet og lave posisjoner ved hjelp av diffuse armaturavskjerminger
43.3
Læringsmiljø – Barnehage, førskole, SFO,
Aktivitetsrom, håndarbeid3005000,60801910010075
Tabell 44 — Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Egne krav i NS11001-1 i forhold til universell utforming, se avsnitt 5.10. se også lyskulturs veileder nr. 20, Lys i læringsmiljø
Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknaderskole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.1
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Klasserom, generelle aktiviteter50010000,608019150150100"Belysningen bør være kontrollerbar for ulike aktiviteter og ""scene settings"", se kapittel 5.8. I klasserom brukt av unge barn kan en Ēm med 300 lx brukes ved dimming (se kapittel 5.6.8).
Omgivelseslys bør vurderes, se rommets lyshet i kapittel 4.1.1.
"
skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.2
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Auditorium, forelesningssaler5007500,60801915015050Belysningen bør være kontrollerbar, se se kapittel 5.8., for å tilpasse varierende audiovisuelle behov, rommets lyshet, se kapittel 4.1.1.skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.3
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
"Deltakelse på forelesning i sitteområder i auditorium og forelesningssaler "2003000,608019757550Reduksjon ved hjelp av dimming. Skjermer/monitorer, se kapittel 5.6.2.skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.4
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Tavle (grønn, sort, eller whiteboard)5007500,708019___"Vertikale belysningsstyrker.
Unngå speilende refleksjoner.
Foreleser/lærer skal belyses med passende vertikal belysning."
skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.5
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Tavle (grønn, sort, eller whiteboard) i auditorium og forelesningssaler5007500,608019_ __"Vertikale belysningsstyrker.
Unngå speilende refleksjoner.
Foreleser/lærer skal belyses med passende vertikal belysning."
skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.6
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
"Presentasjon med prosjektor og
smarttavle
"
________"1. Belysning bør være kontrollerbar, se kapittel 5.8.
2. Speilende refleksjoner bør unngås.
3. 200 lux vertikalt bak (omkring) skjerm
4. Direkte belysning på skjerm når innhold vises bør unngås."
skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.7
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Oppslagstavle2003000,608019___Vertikale belysningsstyrker.skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.8
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Demonstrasjonsbord i auditorium og forelesningssaler75010000,708019___skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.9
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
"Lys på lærer/foreleser
"
___80_150__1,6 m over gulvet. Passende vertikal belysningsstyrke.skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.10
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
"Lys på podium"3005000,7080____Belysningsstyrke bør være vertikal i retning av publikum. Belysningen bør være kontrollerbar, se kapittel 5.8. Rommets lyshet, se kapittel 4.1.1.skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.11
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Kun arbeid på datamaskin3005000,60801910010075Skjermer/monitorer, se kapittel 5.6.2. Belysningen bør være kontrollerbar, se kapittel 5.8. Rommets lyshet, se kapittel 4.1.1.skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.12
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Kunstrom i kunstskoler7501000 0,709019150150100"Belysning bør være kontrollerbar, se kapittel 5.8. Omgivelseslys bør vurderes, se Rommets lyshet kapittel 4.1.1.
4 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 K"
skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet, kunst og håndtverk
44.13
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
"Tegnesal, teknisk tegning
rooms"
75010000,608019150150100Belysning bør være kontrollerbar, se kapittel 5.8. Omgivelseslys bør vurderes, se Rommets lyshet kapittel 4.1.1.skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.14
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Øvingsrom og laboratorier5007500,608019150150100Belysning bør være kontrollerbar, se kapittel 5.8. Omgivelseslys bør vurderes, se Rommets lyshet kapittel 4.1.1.skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.15
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Håndarbeidsrom5007500,608019150100100Belysning bør være kontrollerbar, se kapittel 5.8. Omgivelseslys bør vurderes, se Rommets lyshet kapittel 4.1.1. skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet, sløyd,
44.16
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Undervisningsverksteder5007500,608019150150100Belysning bør være kontrollerbar, se kapittel 5.8. Omgivelseslys bør vurderes, se Rommets lyshet kapittel 4.1.1.skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet, sløyd
44.17
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Forberedelsesrom og grupperom5007500,608022150150100Belysning bør være kontrollerbar, se kapittel 5.8. Omgivelseslys bør vurderes, se Rommets lyshet kapittel 4.1.1.skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.18
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Inngangsparti2003000,408022757550skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet, entre
44.19
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Vrimlearealer, korridorer1001500,408025505030Horisontal belysningsstyrke på gulvnivå.gang, gangsone, vrimleområde, skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.20
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Trapper1502000,408025505030Horisontal belysningsstyrke på gulvnivå.skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.21
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Fellesrom og samlingsrom for studenter2003000,408022757550Allrom, Hjerterom, skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.22
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Lærerværelser3005000,60801910010050For kontorarbeid se tabell 34 - Kontorerskole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.23
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Bibliotek, bokhyller2003000,608019___Vertikale belysningsstyrker på hyller. For dedikerte bokhyller gjelder ikke belysningens RUGL-verdi.skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet, reol, biblotek
44.24
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Bibliotek, lesesaler5007500,60801910010050Se tabell 41 - Bibliotekerskole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet, biblotek
44.25
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Lagerrom for læremateriell1001500,408025505050skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet, bod
44.26
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Gymnastikksaler, idrettshaller, svømmehaller3005000,6080221007530Disse kravene gjelder bare skoler. Bruk som ikke angår skoler, i trening og konkurranser, skal ha de spesifikke kravene oppgitt i EN 12193.Gymsal, gymnastikkrom, skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet, flerbrukshall, sportshall
44.27
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Kantiner2003000,408022757550skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
44.28
Læringsmiljø – Undervisningsbygninger
Kjøkken/tekjøkken5007500,60802210010075skole, skolebygg, Gymnas, Lærested, universitet,
Tabell 45 — Helsesektor – Generelle rom
Egne krav i NS11001-1i forhold til universell utforming, se avsnitt 5.10. For høye luminanser i pasienters synsfelt skal unngås
Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknaderhelsebygg, helsehus
45.1
Helsesektor – Generelle rom
Venterom2003000,408022757530helsebygg, helsehus
45.2
Helsesektor – Generelle rom
Korridorer: dag1002000,408022505030Belysningsstyrke på gulvnivå.gang, gangsone, helsebygg, helsehus
45.3
Helsesektor – Generelle rom
Korridorer: renhold1002000,408022505030Belysningsstyrke på gulvnivå.gang, gangsone, vask, helsebygg, helsehus
45.4
Helsesektor – Generelle rom
Korridorer: natt50_0,408022___Belysningsstyrke på gulvnivå.gang, gangsone, helsebygg, helsehus
45.5
Helsesektor – Generelle rom
"Korridorer: flerbruk (f.eks.
forhåndsundersøkelse av pasienter)"
2003000,608022757550Belysningsstyrke på nivå med synsoppgave/ aktivitetgang, gangsone, helsebygg, helsehus
45.6
Helsesektor – Generelle rom
Dagrom/oppholdsrom3005000,608022757550helsebygg, helsehus
45.7
Helsesektor – Generelle rom
Heis, for personer og besøkende1002000,608022505030Belysningsstyrke på gulvnivå.helsebygg, helsehus
45.8
Helsesektor – Generelle rom
Serviceheis, sengeheis2003000,608022757550Belysningsstyrke på gulvnivå.helsebygg, helsehus
Tabell 46 — Helsesektor – PersonalromSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknaderhelsebygg, helsehus
46.1
Helsesektor – Personalrom
Personalkontor50010000,608019150150100helsebygg, helsehus
46.2
Helsesektor – Personalrom
Personalrom3007500,60801910010050Pauserom, helsebygg, helsehus
Tabell 47 — Helsesektor – Sengepost, avdeling, pleie-, tilsynsrom og barselavdeling
For høye belysningsstyrker i pasientenes synsvinkel må unngås.
Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknadersengerom, pasientrom, helsebygg, helsehus
47.1
Helsesektor – Sengepost, avdeling, pleie-, tilsynsrom og barselavdeling
Generell belysning1002000,408019505030Belysningsstyrke på gulvnivå. Belysning for veggene bør være kontrollerbar. Rommets lyshet, se kapittel 4.1.1.sengerom, pasientrom, helsebygg, helsehus
47.2
Helsesektor – Sengepost, avdeling, pleie-, tilsynsrom og barselavdeling
Leselys3007500,70801910010075Belysning bør være kontrollerbar, se kapittel 5.8, og begrenset til hver seng.sengerom, pasientrom, helsebygg, helsehus
47.3
Helsesektor – Sengepost, avdeling, pleie-, tilsynsrom og barselavdeling
Enkle undersøkelser3005000,60801910010075For vanlige undersøkelser og spesiell behandling se også tabell 48- Helsesektor - Undersøkelsesrom (generell) og tabell 59 - Helsesektor - Obduksjonsrom og likhus.Likrom, sengerom, pasientrom, helsebygg, helsehus
47.4
Helsesektor – Sengepost, avdeling, pleie-, tilsynsrom og barselavdeling
Undersøkelse og behandling100015000,709019150150100Rommets lyshet, se kapittel 4.1.1, bør vurderes. Belysning bør være kontrollerbar, se 5.8.sengerom, pasientrom, helsebygg, helsehus
47.5
Helsesektor – Sengepost, avdeling, pleie-, tilsynsrom og barselavdeling
Nattlys, observasjonslys5__80____2 200 K ≤ Tcp ≤ 3 000 K Belysning på gulvnivåsengerom, pasientrom
47.6
Helsesektor – Sengepost, avdeling, pleie-, tilsynsrom og barselavdeling
Pasientbad og -toaletter2003000,409022757550Lavere fargetemperatur og lavere belysningsstyrke for nattlys bør vurderes.HCWC, WC, sengerom, pasientrom, helsebygg, helsehus
Tabell 48 — Helsesektor – Undersøkelsesrom (generelle)Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknaderhelsebygg, helsehus
48.1
Helsesektor – Undersøkelsesrom (generelle)
Generell belysning5007500,6090191501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 5 000 Khelsebygg, helsehus
48.2
Helsesektor – Undersøkelsesrom (generelle)
Undersøkelse og behandling100015000,7090191501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 5 000 K.helsebygg, helsehus
Tabell 49 — Helsesektor – ØyeundersøkelsesromSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknaderhelsebygg, helsehus
49.1
Helsesektor - Øyeundersøkelsesrom
Generell belysning5007500,6090191501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 5 000 Khelsebygg, helsehus
49.2
Helsesektor - Øyeundersøkelsesrom
Undersøkelse av det ytre øye10001500_90_1501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 5 000 Khelsebygg, helsehus
49.3
Helsesektor - Øyeundersøkelsesrom
Synstest med lesing og test av fargesyn507500,7090161501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 Khelsebygg, helsehus
Tabell 50 — Helsesektor – ØreundersøkelsesromSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknaderhelsebygg, helsehus
50.1
Helsesektor – Øreundersøkelsesrom
Generell belysning5007500,6090191501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 5 000 Khelsebygg, helsehus
50.2
Helsesektor – Øreundersøkelsesrom
Øreundersøkelse10001500_90_1501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 5 000 Khelsebygg, helsehus
Tabell 51 — Helsesektor – Granskningsrom (“skannerrom”)Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknaderhelsebygg, helsehus
51.1
Helsesektor – Granskningsrom (“skannerrom”)
Generell belysning3005000,60801910010075helsebygg, helsehus
51.2
Helsesektor – Granskningsrom (“skannerrom”)
”Scanner”med bildeforsterkning og fjernsynssystem(TV)50__8019___Monitor/skjermarbeid, se kapittel 5.6.2.helsebygg, helsehus
Tabell 52 — Helsesektor – FødestueSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknaderhelsebygg, helsehus
52.1
Helsesektor – Fødestue
Generell belysning3005000,60901910010075Belysning bør være kontrollerbar, se kapittel 5.8.helsebygg, helsehus
52.2
Helsesektor – Fødestue
Undersøkelse og behandling100015000,709019150150100Belysning bør være kontrollerbar, se kapittel 5.8.helsebygg, helsehus
Tabell 53 — Helsesektor – Behandlingsrom (alminnelige)Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknaderhelsebygg, helsehus
53.1
Helsesektor – Behandlingsrom (alminnelige)
Dialyse5007500,608019150150100Belysning bør være kontrollerbar, se kapittel 5.8.helsebygg, helsehus
53.2
Helsesektor – Behandlingsrom (alminnelige)
Dermatologi5007500,609019150150100helsebygg, helsehus
53.3
Helsesektor – Behandlingsrom (alminnelige)
Endoskopi3005000,60801910010075helsebygg, helsehus
53.4
Helsesektor – Behandlingsrom (alminnelige)
Gipsing5007500,608019150150100helsebygg, helsehus
53.5
Helsesektor – Behandlingsrom (alminnelige)
Medisinske bad3005000,60801910010075helsebygg, helsehus
53.6
Helsesektor – Behandlingsrom (alminnelige)
Massasje og radioterapi3005000,60801910010075helsebygg, helsehus
Tabell 54 — Helsesektor – OperasjonssalerSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknaderhelsebygg, helsehus
54.1
Helsesektor – Operasjonssaler
Preoperativ og oppvåkningsrom5007500,609019150150100helsebygg, helsehus
54.2
Helsesektor – Operasjonssaler
Omgivelse rundt operasjonssår100015000,609019150150100 Belysningen i omgivelsene rundt operasjonssår skal være balansert med omgivelsene.helsebygg, helsehus
54.3
Helsesektor – Operasjonssaler
Operasjonssal100015000,609019___helsebygg, helsehus
54.4
Helsesektor – Operasjonssaler
I operasjonssår___90____Bruk spesifikke krav gitt i EN 60601-2-41:20094.helsebygg, helsehus
Tabell 55 — Helsesektor – Overvåkningsenheter Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknaderhelsebygg, helsehus
55.1
Helsesektor – Overvåkningsenheter
Generell belysning3005000,609019505030På gulvnivåhelsebygg, helsehus
55.2
Helsesektor – Overvåkningsenheter
Enkle undersøkelser5007500,60901910010075På sengenivåhelsebygg, helsehus
55.3
Helsesektor – Overvåkningsenheter
Undersøkelser og behandling100015000,709019150150100På sengenivåhelsebygg, helsehus
55.4
Helsesektor – Overvåkningsenheter
Nattovervåkning20__9019___Fargetemperatur bør vurdereshelsebygg, helsehus
Tabell 56 — Helsesektor – TannlegerSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknaderhelsebygg, helsehus
56.1
Helsesektor – Tannleger
Generell belysning5007500,609019150150100Belysning bør være blendfri for pasientenhelsebygg, helsehus
56.2
Helsesektor – Tannleger
På pasienten100015000,7090_150150100helsebygg, helsehus
56.3
Helsesektor – Tannleger
I pasientens munn________Spesielle krav er gitt i NS-EN ISO 9680.helsebygg, helsehus
56.4
Helsesektor – Tannleger
Sammenligne tannfarge________Spesielle krav er gitt i NS-EN ISO 9680.helsebygg, helsehus
Tabell 57 — Helsesektor – Laboratorier og farmasiromSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknaderhelsebygg, helsehus
57.1
Helsesektor – Laboratorier og farmasirom
Generell belysning5007500,608019150150100helsebygg, helsehus
57.2
Helsesektor – Laboratorier og farmasirom
Fargeinspeksjon100015000,7090191501501004 000 K ≤ Tcp ≤ 6 500 Khelsebygg, helsehus
Tabell 58 - Helsesektor – DekontaminasjonsromSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknaderhelsebygg, helsehus
58.1
Helsesektor – Dekontaminasjonsrom
Sterilisering5007500,60802210010075helsebygg, helsehus
58.2
Helsesektor – Dekontaminasjonsrom
Desinfisering5007500,60802210010075helsebygg, helsehus
Tabell 59 — Helsesektor – Obduksjonsrom og likhusSynsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10MerknaderLikrom, helsebygg, helsehus
59.1
Helsesektor – Obduksjonsrom og likhus
Generell belysning5007500,609019150150100Likrom, helsebygg, helsehus
59.2
Helsesektor – Obduksjonsrom og likhus
Obduksjons- og dissekeringsbord500075000,7090_150150100Høyere belysningsstyrke enn 5000 lux kan være påkrevdLikrom, helsebygg, helsehus
Tabell 60 — Transportområde – Flyplasser
Egne krav i NS 11001-1 i forhold til universell utforming, se avsnitt 5.10. For utendørs områder, se veileder nr. 1C: Luxtabell og planleggingskriterier for belysning av utendørs arbeidsplasser og NS-EN 12464-2
Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknader
60.1
Transportområde – Flyplasser
Ankomst- og avgangshall, bagasjeutlevering og bånd2003000,408022757530
60.2
Transportområde – Flyplasser
Forbindelsesområder1502000,408022505030
60.3
Transportområde – Flyplasser
Informasjons- og innsjekkingsskranker507500,708019150150100Skjermer/monitorer, se kapittel 5.6.2.
60.4
Transportområde – Flyplasser
Skranker for toll- og passkontroll5007500,708019150150100Belysningen må sørge for at ansiktsgjenkjennelse er mulig.
60.5
Transportområde – Flyplasser
Ventearealer2003000,408022505030Venteplass
60.6
Transportområde – Flyplasser
Bagasjeoppbevaringsrom2003000,408025505030
60.7
Transportområde – Flyplasser
Sikkerhetskontrollområde3005000,60801910010075Skjermer/monitorer, se kapittel 5.6.2.
60.8
Transportområde – Flyplasser
Kontrolltårn500750060801650__"1. Belysningen bør kunne dimmes
2. Skjermer/monitorer, se kapittel 5.6.2.
3. Blending fra dagslys skal unngås
4. Unngå refleksjoner i vinduer, særlig om natten."
60.9
Transportområde – Flyplasser
"Oppgaver i hangarer:
- Test- og reparasjonshangarer
- Motortestområder
- Måleområde i hangarer"
5007500,608022505030
Tabell 61 — Transportområde – Jernbanestasjoner
Egne krav i NS11001-1i forhold til universell utforming, se avsnitt 5.10. For utendørs områder, se veileder nr. 1C: Luxtabell og planleggingskriterier for belysning av utendørs arbeidsplasser og NS-EN 12464-2.
Synsoppgave, aktiviteter eller interiørtypeĒm
lux
requireda
Ēm
lux
modifiedb
UoRaRUGLĒm,z
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,vegg
lux
Uo ≥ 0,10
Ēm,tak lux Uo≥ 0,10Merknadertogstasjon
61.1.1
Transportområde – Jernbanestasjoner
Fullstendig innelukkede plattformer, lavt antall passasjerer50_0,3080____"1. Spesielle hensyn må tas til platformkant, se også 16.1
2. Unngå blending av fører og passasjerer. Se også 16.2 og 16.3
3. Belysningsstyrke på gulvnivå i referanseområde"
togstasjon
61.1.2
Transportområde – Jernbanestasjoner
Fullstendig innelukkede plattformer, middels antall passasjerer100_0,4080____"1. Spesielle hensyn må tas til platformkant, se også 16.1
2. Unngå blending av fører og passasjerer. Se også 16.2 og 16.3
3. Belysningsstyrke på gulvnivå i referanseområde"
togstasjon
61.1.3
Transportområde – Jernbanestasjoner
Fullstendig innelukkede plattformer, høyt antall passasjerer200_0,5080____"1. Spesielle hensyn må tas til platformkant, se også 16.1
2. Unngå blending av fører og passasjerer. Se også 16.2 og 16.3
3. Belysningsstyrke på gulvnivå i referanseområde"
togstasjon
61.2.1
Transportområde – Jernbanestasjoner
Fullstendig innelukkede passasjertunneler, lavt antall passasjerer50_0,3080____"1. Blending av passasjerer må unngås. Se også 16.3.
2. Belysningsstyrke på gulvnivå i referanseområde.
3. Ved høyreflekterende overflater kan gjennomsnittlig belysningsstyrke reduseres med 50 %.
4. Se også kapittel 16.4."
togstasjon
61.2.2
Transportområde – Jernbanestasjoner
Fullstendig innelukkede passasjertunneler, middels antall passasjerer100_0,4080____"1. Blending av passasjerer må unngås. Se også 16.3.
2. Belysningsstyrke på gulvnivå i referanseområde.
3. Ved høyreflekterende overflater kan gjennomsnittlig belysningsstyrke reduseres med 50 %.
4. Se også kapittel 16.4."
togstasjon
61.2.3
Transportområde – Jernbanestasjoner
Fullstendig innelukkede passasjertunneler, høyt antall passasjerer200_0,5080____"1. Blending av passasjerer må unngås. Se også 16.3.
2. Belysningsstyrke på gulvnivå i referanseområde.
3. Ved høyreflekterende overflater kan gjennomsnittlig belysningsstyrke reduseres med 50 %.
4. Se også kapittel 16.4."
togstasjon
61.3.1
Transportområde – Jernbanestasjoner
Trapper, heiser, lavt antall passasjerer50_0,3080____"1. Blending av passasjerer må unngås. Se også 17.3.
2. Spesiell oppmerksomhet bør gis til start og slutt."
togstasjon
61.3.2
Transportområde – Jernbanestasjoner
Trapper, heiser, middels antall passasjerer100_0,4080____"1. Blending av passasjerer må unngås. Se også 17.3.
2. Spesiell oppmerksomhet bør gis til start og slutt."
togstasjon
61.3.3
Transportområde – Jernbanestasjoner
Trapper, heiser, høyt antall passasjerer200_0,5080____"1. Blending av passasjerer må unngås. Se også 17.3.
2. Spesiell oppmerksomhet bør gis til start og slutt."
togstasjon
61.4
Transportområde – Jernbanestasjoner
Billett- og stasjonshaller2003000,508028757550Belysningsstyrke på gulvnivå i referanseområder.togstasjon
61.5
Transportområde – Jernbanestasjoner
Billettskranker og bagasjekontorer3005000,50801910010075Belysningsstyrke i oppgaveområdertogstasjon
61.5
Transportområde – Jernbanestasjoner
Venterom2003000,408022757530togstasjon
61.7
Transportområde – Jernbanestasjoner
Inngangs- og stasjonshaller2003000,4080_757530togstasjon
61.8
Transportområde – Jernbanestasjoner
Koblingsrom og tavlerom2003000,508028505030Belysningsstyrke i oppgaveområder (horisontale, vertikale, skrå), individuelt dimbare i oppgaveområder.Teknisk rom, ventilasjonsrom, togstasjon
61.8.1
Transportområde – Jernbanestasjoner
Jernbanekontrollsenter 2003000,508016___"Belysningsstyrke i oppgaveområder og ensartethet (horisontale, vertikale, skrå).
1. Belysning bør helst være kontrollerbar ved hjelp av dimming, se kapittel 5.8.
2. Skjermer/monitorer, se kapittel 5.6.2.
3. Blending fra dagslys bør unngås
4. Refleksjoner i vinduer, spesielt om natten, bør unngås.
5. Sikkerhetsfarger bør være identifiserbare.
6. Kontrollpult og kontrollvegger krever en konstant belysningsstyrke over hele overflaten."
togstasjon
61.9
Transportområde – Jernbanestasjoner
Adkomsttunnel50750,4020____Belysningsstyrke på gulvnivåtogstasjon
61.10.1
Transportområde – Jernbanestasjoner
Monteringsarbeid i vedlikeholdsbod - grov200_0,4080____Blending av passasjerer bør unngås. Se også kapittel 16.3.togstasjon
61.10.2
Transportområde – Jernbanestasjoner
Monteringsarbeid i vedlikeholdsbod - medium300_0,5080____Blending av passasjerer bør unngås. Se også kapittel 16.3.togstasjon
61.10.3
Transportområde – Jernbanestasjoner
Monteringsarbeid i vedlikeholdsbod - fin500_0,6080____Blending av passasjerer bør unngås. Se også kapittel 16.3.togstasjon
61.10.4
Transportområde – Jernbanestasjoner
Monteringsarbeid i vedlikeholdsbod - presisjon750_0,7080____Blending av passasjerer bør unngås. Se også kapittel 16.3.togstasjon
61.10.5
Transportområde – Jernbanestasjoner
Sirkulasjonsområder for vedlikeholdshaller for jernbanekjøretøy (uten ekstra kjøretøystrafikk)1001500,2580____togstasjon
61.10.6
Transportområde – Jernbanestasjoner
Sirkulasjonsområder for vedlikeholdshaller for jernbanekjøretøy (med ekstra kjøretøystrafikk)1502000,4080____togstasjon
a required: minimumsverdi
b modified: vurder betingelser for tilpasset belysningsstyrke i kapittel 5.6.8