Hvordan kan lysbransjen engasjere seg i miljø og bærekraft?

Norge har mål om å redusere klimautslippene med 30 % innen 2020 sammenliknet med 1990-nivå. I tillegg har Norge flere mål for sin klimapolitikk. De målene som er satt for 2030 og 2050 er lovfestet gjennom en ny klimalov. Loven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050 og fremme åpenhet og offentlig debatt om status, retning og framdrift i dette arbeidet.

I 2019 vil i tillegg Oslo satse fullt på miljøet på mange plan. Oslo vant kampen mot 13 andre byer om å være Europas miljøhovedstad for 2019. Europeisk miljøhovedstad er en pris som Europakommisjonen årlig deler ut til en europeisk by som har forpliktet seg til å bedre sin urbane miljøpolitikk. Prisen ble opprettet 22. mai 2008 og ble for første gang utdelt til Stockholm for 2010.

«Ledifisering»
Det er den svært raske teknologiske utviklingen innen belysning, og ikke minst innenfor LED-teknologien, som gjør det mulig å spare miljøet. Imidlertid er det fortsatt mye gammel og utdatert belysning som fortsatt er i drift, noe som betyr en stor og unødvendig belastning på miljøet i tillegg til høye drifts-og vedlikeholdskostnader. Å bytte armaturer “en-til-en” med LED gir i seg selv store besparelser når man velger en armatur av god kvalitet (som er avgjørende for et positivt regnskap). Bare gjennom å bytte til LED kan man spare opp til 90 % sammenlignet med gammel og utdatert teknologi.

Intelligent belysning – bedre for miljøet, økonomien og oss mennesker
Å kun oppgradere til LED er i seg selv ikke tilstrekkelig, og i dag finnes det for eksempel mange forskjellige typer lysstyringssystemer og sensorer som bidrar ytterligere til å redusere energibruket. Styringssystem har i dag blitt både rimeligere, enklere å bruke og blir stadig “smartere”: alt fra integrerte sensorer i armaturer til store automasjonssystemer som styrer lys, varme, kjøling, ventilasjon, solskjerming og annet teknisk utstyr fra ett og samme system. Et riktig valg av lysstyringssystem, sensorer samt en vel beskrevet og definert løsning for lysstyring skaper de beste forutsetningene for en optimal belysningsløsning, både når det gjelder å spare energi og tilpasse belysningsnivåer etter ønske og behov.

God planlegging er nøkkelen til gode og energieffektive belysningsanlegg
Det er ingen tvil om at det ligger et stort og ubenyttet potensial i det å oppgradere gammel og utdatert belysning ute i vårt vidstrakte land, både med tanke på det å spare energi, drift-og vedlikeholdskostnader samt tilpasse riktig lysmengde til riktig tid i henhold til hvordan et belysningsanlegg skal brukes og når. Men skal vi få til energieffektive og samtidig gode belysningsanlegg for oss mennesker, hvilket burde være hovedmålet, må planlegging av belysning inn i tidlig fase i prosjektet.

Det er også viktig at faglig ekspertise på lys blir brukt i prosjekter enten tittelen er lysdesigner, belysningsplanlegger, lysrådgiver eller rådgivende ingeniør; det er avgjørende for å få til et godt belysningsanlegg. Tilpasset og godt planlagt belysning, i riktig mengde, til rett tid på rett sted har en positiv innvirkning og bidrar blant annet til økt trivsel, lavere sykefravær, høyere effektivitet, økt sikkerhet og trygghet og bedre konsentrasjons-og læringsevne osv. Gode belysningsanlegg skaper også et bedre samspill med omgivelsene, gjør det mulig for oss å forstå våre omgivelser og vil bidra til et betydelig lavere energibruk. Et dårlig eller utdatert belysningsanlegg fører med seg en rekke negative konsekvenser.

Stort potensial for belysningsbransjen
Det finnes mange grunner til å oppgradere utdaterte og dårlige belysningsanlegg og en av dem er det unødvendige energibruk de fører med seg. Vi har nå en gylden mulighet til å fronte et felles budskap og sette belysning på agendaen for å bidra til at Norge skal nå sine klimamål. Når vi også vet at cirka 15-20 % av verdens samlede energibruk går til belysning har vi som bransje en plikt til å bidra til å løse kanskje verdens største problem, nemlig klima- og energiutfordringene.

I tillegg til å stå sammen og fronte klima-og energiutfordringene som bransje, må vi også arbeide politisk for å få hevet belysningens betydning og innvirkning på dette området. Det har Lyskultur gjort i mange år; i år har vi også satt det som et hovedpunkt på agendaen og det vil det fortsette å være i lang tid fremover.

Klima-og energiutfordringene knyttet til belysning vil også stå sentralt under det forestående Lyskulturs årsmøte 14.mars, der Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, vil delta og holde foredrag. Hun vil snakke om miljø og bærekraft i byggsektoren. Byggsektoren er en av de viktigste bidragsyterne til klimagassutslipp i verden. Det betyr at denne sektoren har stort potensial for handling.